ذل ، عشق ، خانه عشق

دل ، دل ، دل …

گوشت پاره ای میان قفسه سینه واستخوانهای جناق، سمت چپ بدن هر شخص میگویند به اندازه مشت است . اما بسته و لرزان هر ثانیه

ادامه مطلب »