سپید ، سفید ، سپیده
جستارها

برف آیت سپیدی وزیبایی

دامن سپید بلندش را به زمین پهن کرده است ، همه عکاسان شهر دوربین به دست اینهمه زیبایی را به تصویر میکشند. اما آیا حقیقتا

ادامه مطلب »