نامه ها
نامه ها

نامه ها

رفیق من، عزیز من رفیق پرشکیب من سلام من درود من نثار تو حبیب بی فریب من راحله عزیزم روی ماهت را میبوسم، در پرده

ادامه مطلب »
نامه ها

فلسفه ی زندگی

نامه ها راحله عزیزم رفیق قدیمی و دوست داشتنی ام یار دیرینه من ، نمیدانی چقدر ازتلفنت خوشحال شدم ، وخوشحالتر از شنیدن خبر ازدواجت

ادامه مطلب »
نامه ها

عشق مادری

نامه ها سلام راحله جان خوبی ، مدتی است ازتو نامه ای نداشتم . نمیدانم کجایی ، دلم خیلی برایت تنگ شده ، من خیلی

ادامه مطلب »
نامه ها

خاطره بازی

نامه ها سلام راحله جان  ، حال واحوالت چطوره خوبی سراغی از ما نمیگیری؟ بی خود نخواهی گله کنی . من همیشه به فکرت بودم

ادامه مطلب »
نامه ها

به یاد خانم جمالی

سلام راحله جان حالت چطور است . به حمد وشکر خدا من هم خوبم نفسی می آید ومیرود!!! خنده ات گرفت تولحن مرا خوب می

ادامه مطلب »