جستارها
جستارها

تغییر ، تحول

انسان   در طول زندگی   خویش دچار عادت ها میشود . خوب یا بد ، اینجا نمیخواهم بگویم عادات خوب ویا بد کدام هستند . فقط

ادامه مطلب »
جستارها

برف آیت سپیدی وزیبایی

دامن سپید بلندش را به زمین پهن کرده است ، همه عکاسان شهر دوربین به دست اینهمه زیبایی را به تصویر میکشند. اما آیا حقیقتا

ادامه مطلب »