خورشید

سلطان جهان

سلطان جهان، سپهر ایزدان شاه زرین تاج وزرین قبا درگردش ایام وزمان درواپسین روزگار زمستان زرمیریزد بر سرزمین وزمان وعروس سبز پوش حرم سرای سلطان

ادامه مطلب »