رویش
دل نوشته

فصل رُستن

فصل رُستن درین رستاخیز  زمان، همگام با رویش وخیزش و جوشش از دل زمین، دراین گاه بهار  زمین دلم شکفت ، کلمات مرا یاری گر

ادامه مطلب »