سلطان جهان

سلطان جهان

سلطان جهان، سپهر ایزدان شاه زرین تاج وزرین قبا درگردش ایام وزمان درواپسین روزگار زمستان زرمیریزد بر سرزمین وزمان وعروس سبز پوش حرم سرای سلطان

ادامه مطلب »