فطرت

فطرت

فطرت چیست ؟ 1)فطرت گرایش های درونی و خمیر مایه و جوهر شخصیت و منش : فطرت یک نوع کشش هست و مانند یک خمیری

ادامه مطلب »