کلامی چند درباره توحید ووحدانیت

بسم الله الرحمن الرحیم.

قل هوالله احد الله الصمد لم یلدولم یولدولم یکن له کفوا احد.

بگوخدا یکی است .بینیاز وغنی اسن نزاده است وزاده نشده است وتنها اوست که همتایی ندارد یکتا و بی مانند است.

توحید به معنای یکتا پرستی است.وهرانسانی درنخستین گام معرفت وایمان به خداوند باید توحید را با یقین وقلبش پذیرا باشد.

توحید دارای سه مرحله است :

توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی.

توحید صفاتی به این معناست که صفات خداوندی از قبیل علیمیت ، قادریت ، رحمانیت ،رحیمیت ،رزاقیت و….حقایقی غیر از پروردگار وحضرتحق نیستند.

تمامی صفات عین ذات خداوند هستنددرواقع فقط از چنین ذاتی چنین صفاتی حادث است وهیچ دوگانگی درذات وصفات وجودنداردوهردو کاملادرهم وغیر قابل تمایز است.

آیه شریفه الله الصمد اشاره به این سطح توحید دارد .

توحید ذاتی اشاره به یکتایی ووحدانیت ذات حقتعالی داشته ودرواقع درمقابل اشراک و دویت مقام احدیت قرار دارد ودر یگانگی مقام وذات الهی تجلی می یابد.

آیه شریفه قل هو الله احد نیز میبن این امر است.

توحید افعالی: یعنی همه مخلوقات و افعال ایشان ( از جمله فعل انسان ) وابسته به مشیت واراده خداوند است.به تعبیر دیگرهمانگونه که موجودات دراصل وجودخود مظهر اوهستنددرتاثیر وفعل  خود نیز وابسته بهمشیت وذات صفات او هستند.

این سطح از توحید مربوط به خواص است ،که درصورت ایقان وحرکت به نفس عمل ،متعاقب ان مقام رضا و مرضیه  حاصل میگرددو انسان را به کمال میرساند.

توحید یعنی راه یکی است و راه بر یکی است همه در طی مسیر به یکی اقتدا می کنندو او همه را به یک نقطه میرساند .

اول وآخر وظاهر وباطن ،مطلوب کل اوست.

دراین میان اگر چشم از اوبرداریم وبه سمت دیگر بنگریم ومنحرف شویم وبه اطراف واکناف بنگریم،از اصل وحدت دورمیشویم.

که یکی هست وهیچ نیست جزاووحده لا اله الا هو…

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط